Investor Relations

บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้กาหนดทิศทางการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการ ขยายกิจการของบริษัทฯ ที่เสริมและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม ซึ่งประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และกิจการด้านสาธารณูปโภค ดังนี้

 1. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท โครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อขาย พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการโดยภาคเอกชน การดำเนินงานมี 4 โครงการ
  • - โครงการที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 12,050 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่พัฒนาและกำลังพัฒนาแล้ว 9,877 ไร่ (แบ่งการพัฒนาเป็น 8 ระยะ), เนื้อที่รอการพัฒนา 2,173 ไร่
  • - โครงการที่ จ.ระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 2,373 ไร่ ซึ่งพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมขาย
  • - โครงการที่ชลบุรี บ่อวิน บนเนื้อที่ 1,538 ไร่ อยู่ระหว่างรอกำลังพัฒนา
  • - โครงการที่ชลบุรี แหลมฉบัง เนื้อที่ 1,130 ไร่ อยู่ระหว่างรอการพัฒนา
 2. บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 41 ของทุนจดทะเบียน 4,920 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 390 เมกกะวัตต์ , ไอน้ำกำลังการผลิต 125 ตันต่อชั่วโมง ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 41.00
  Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation* 20.00
  เคปิค เนเธอร์แลนด์ บี.วี. 39.00

  (*เดิมชื่อบริษัท สึมิกิน บูสซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation)

 3. บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรม และบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
  - โรงผลิตน้าเพื่ออุตสาหกรรม มีจำนวน 4 โรง แบ่งเป็นที่จังหวัดอยุธยา มี 3 โรง กำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 35,000, 40,000 และ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการผลิต 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  - โรงบำบัดน้ำเสีย มีจำนวน 5 โรง แบ่งเป็นที่โครงการอยุธยา จำนวน 3 โรง มีกำลังการผลิตโรงละ 6,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน โครงการระยองมี 1 โรง มีกำลังการผลิต 14,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน โครงการปราจีนบุรี กำลังการผลิต 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 90.00
  Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation* 10.00

  (*เดิมชื่อบริษัท สึมิกิน บูสซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation)

 4. บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อเช่าและขาย
 5. บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 714 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 ฟาร์ม ฟาร์มละ 8 เมกกะวัตต์

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 70.00
  Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation* 30.00

  (*เดิมชื่อบริษัท สึมิกิน บูสซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation)

 6. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 556.98 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท โครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม เพื่อขายพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จังหวัดปราจีนบุรีี
 7. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 498.00 ล้านบาท (ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 327 ล้านบาท) เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท โครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อขาย พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 8. บริษัท เป๋วโต่ว โรจนะ อินดัสเตรียล ซิตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท โครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อขาย พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการ
 9. บริษัท โรจนะ อีทัช จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการออนไลน์
 10. บริษัท ออปอเรชั่นแนล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการบารุงรักษา และการบริการเกี่ยวกับการผลิตของโรงไฟฟ้า

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนว เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 30.00
  บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคนิคอล ซัพพลาย จำกัด 26.00
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 25.00
  ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือต่ำกว่า ร้อยละ 10 19.00
 11. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26.10 (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560) ของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อดำเนินธุรกิจจัดสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า และ/หรือเพื่อขาย

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)

  ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 40.07
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 26.10
  กลุ่มซิตี้เรียลตี้ 4.22
  นางสุชาดา ลีสวัสด์ิตระกูล 2.53
  นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล 2.52
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.23
  Nortrust Nominees Limited Group 1.40
  ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือต่ำกว่า ร้อยละ 1.40 20.93