Investor Relations

สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งปี ได้แก่การใช้จ่ายภาครัฐและการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนด้านระบบขนส่งทางถนน การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย, การปรับขึ้นเงินเดือนราชการ, การช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง, มาตรการช่วยเหลือ SMEs ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประกอบกับการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้น ในด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อน โดยได้รับผลกระทบที่ดีจากราคาน้ำมันและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น จีน จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการปรับลดลง

สำหรับผลการดำเนินงานในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ปีนี้ผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ลูกค้าได้ 817 ไร่ และมีลูกค้าเข้ามาเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นจำนวน 280 ไร่ ในด้านสินทรัพย์รวมมีจำนวน 76,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อันเนื่องมาจากการขยายการลงทุนในด้านธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี ที่บ่อวินและแหลมฉบังในส่วนหนี้สิน มีจำนวน 50,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำมาใช้ในการขยายโครงการส่วนของเจ้าของ มีจำนวน 25,358 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 698 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินตามการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว, ขายที่ดินและอาคารโรงงาน ประกอบกับมีรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่รับรู้รายได้ทั้ง 3 ฟาร์ม เต็มกำลังการผลิตและเต็มปี

บริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ พร้อมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนตลอดไป รวมถึงการจัดให้มีระบบธรรมภิบาลที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ


(นายสุกิจ หวั่งหลี)
ประธานกรรมการ