Investor Relations

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
ROJNA THB 4.80 705,300 +0.08 1.69%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.80 / 4,800 วันก่อนหน้า 4.72 ช่วงราคาระหว่างวัน 4.72 - 4.86
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.82 / 5,400 ราคาเปิด 4.72 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.22 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2560 16:37

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)