Investor Relations

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2563 2562 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 49,717.18 49,494.87 44,759.78
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 29,355.99 30,435.15 27,170.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 20,361.20 19,059.72 17,588.96
รายได้จากการขายที่ดิน,ไฟฟ้า,บริการ,ค่าเช่า (ล้านบาท) 12,154.24 12,304.24 11,706.03
รายได้อื่น (กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท+เปลี่ยนมูลค่าเงินลงทุน) (ล้านบาท) 1,092.44 1,991.21 422.33
ต้นทุนขายที่ดิน, ไฟฟ้า, บริการ, ค่าเช่า (ล้านบาท) 9,515.92 9,933.39 9,330.16
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท) 1,819.73 2,090.23 1,777.54
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,638.32 2,370.85 2 ,375.87
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 1,382.58 1,837.98 671.21
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.68 0.91 0.33
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%) 14.31 15.59 8.89
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.81 4.73 2.38
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.59 12.16 6.08