Investor Relations

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 7 พฤษภาคม 2561 635 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 30 มีนาคม 2561 576 KB
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 28 ธันวาคม 2560 216 KB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 30 มีนาคม 2561 438 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 8 มีนาคม 2561 214 KB
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 8 มีนาคม 2561 267 KB
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 8 มีนาคม 2561 1.16 MB
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 8 มีนาคม 2561 2.54 MB
แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) 8 มีนาคม 2561 145 KB
หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม 8 มีนาคม 2561 156 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. 8 มีนาคม 2561 397 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 8 มีนาคม 2561 84.8 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 8 มีนาคม 2561 112 KB
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม 8 มีนาคม 2561 73.6 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 พฤษภาคม 2560 774 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 24 มีนาคม 2560 512 KB
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 26 ธันวาคม 2559 98 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 9 พฤษภาคม 2559 656 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 24 มีนาคม 2559 458 KB
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 29 ธันวาคม 2558 238 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 29 เมษายน 2558 762 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 20 มีนาคม 2558 589 KB
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 30 ธันวาคม 2557 129 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 06 พฤษภาคม 2557 349 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 24 มีนาคม 2557 370 KB
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2 มกราคม 2557 98 KB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 13 พฤศจิกายน 2557 5.23 MB.
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 20 ตุลาคม 2557 6.81 MB.
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
20 ตุลาคม 2557 3.90 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 10 พฤษภาคม 2556 315 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 25 มีนาคม 2556 346 KB
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 22 มกราคม 2556 151 KB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 4 พฤษภาคม 2555 484 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 21 มีนาคม 2555 547 KB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อัพเดต ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 17 สิงหาคม 2555 221 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 13 กรกฎาคม 2555 272 KB