Investor Relations

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการ สำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

หัวข้อ อัพเดท ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล 29 มีนาคม 2556 583 KB